ഇന്ന്, അൽ മുക്താദിർ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ 74-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം വളരെ അഭിമാനത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും ആഘോഷിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ സുപ്രധാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജ്വല്ലറിയുടെ പഴവങ്ങാടിയിലെ പ്രധാന ഷോറൂമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ...

read more